Privacybeleid & Algemene voorwaarden

/
Privacybeleid & Algemene voorwaarden

Privacybeleid

Privacybeleid BabyRace
www.baby-race.nl

Over ons privacybeleid
BabyRace geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van BabyRace. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 09/09/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware
WooCommerce
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Hostnet. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Onze webhosting heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Hostnet is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.
Webhosting
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Transip. Hostnet verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hostnet heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hostnet is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
E-mail en mailinglijsten
Op dit moment bieden wij geen email marketing aan. E-mail ons voor vragen via info@baby-race.nl
Transip
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van transip. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Transip heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e- mailverkeer vertrouwelijk.
Payment processors
Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
Beoordelingen
WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.
Verzenden en logistiek
DHL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
Facturatie en boekhouden
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Schellekens&Vrenken accountancy. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. De accountant is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. De accountant gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan BabyRace op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van BabyRace. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

CookiesGoogle Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.
Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.
ContactgegevensBabyRace
Burgemeester Magneestraat 63a, 5571HC Bergeijk Nederland 
(068) 317-9316 info@baby-race.nl
Contactpersoon voor privacyzaken
S. Watts

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd:
  de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke
  persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
  overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op
  afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de
  leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame
  gegevensdrager
  :
  elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan
  hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging
  en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid
  voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op
  afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier
  voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan
  invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of
  rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op
  afstand
  :
  een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd
  systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het
  sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer
  technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor
  communicatie op afstand
  : middel dat kan worden gebruikt voor het
  sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig
  in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene
  Voorwaarden
  : de onderhavige Algemene Voorwaarden van de
  ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Baby Race

Vestigingsadres:
Dr.Rauppstraat 75
5571 CD Bergeijk, Nederland

Telefoonnr: +31 683 17 93 16
Elke werkdag te bereiken van 09:00 tot 18:00

info@baby-race.nl 

KvK-nummer: 75473305

BTW-identificatienummer; 860295539B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op
  elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op
  afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt
  gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument
  beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
  overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden
  bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig
  mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch
  wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst
  op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs
  elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige
  wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen
  op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
  voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van
  de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat
  zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze
  kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene
  voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing
  zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de
  consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen
  op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien
  één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel
  of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en
  deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in
  onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de
  strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties
  die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden
  beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden
  over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden,
  dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur
  heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod
  vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is
  gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige
  omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is
  voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
  consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen
  zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of
  diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de
  ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het
  aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of
  ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een
  waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet
  garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren
  van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor
  de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de
  aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het

  bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van
  verzending;
 • de wijze waarop de
  overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig
  zijn;
 • het al dan niet van
  toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling,
  aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het
   aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor
   communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor
   communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het
   reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de
   totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de
   consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor
   het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst
   verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin,
   naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer
   zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs
   elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst
   op afstand in geval van een duurtransactie.
  • Optioneel: beschikbare maten,
   kleuren, soort materialen.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het
  bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument
  van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs
  elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs
  elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
  ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de
  consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand
  komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen
  ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een
  veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de
  ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke
  kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen
  kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
  verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op
  grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te
  gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of
  aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan
  de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze
  door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een
  duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 • In geval van een duurtransactie is de bepaling
  in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 • Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de
  opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende
  producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij
  de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
  zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn
  gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf
  door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte
  vertegenwoordiger.
 2. Tijdens
  de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
  verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor
  zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te
  behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het
  product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in
  de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door
  de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer
  de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht
  dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de
  ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het
  modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen
  maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen
  retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig
  zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in
  lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen
  maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft
  teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 • Bij
  levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
  opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de
  dag van het aangaan van de overeenkomst.
 • Om gebruik te maken van zijn
  herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij
  het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en
  duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn
  herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn
  rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft,
  zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14
  dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product
  reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete
  terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde
  betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument
  nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige
  omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele
  waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld
  voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle
  wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit
  dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de
  consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting
  van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in
  het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts
  mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts
  mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende
  de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
  producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg
  van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In
  afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de
  prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de
  ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze
  gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
  richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen
  binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
  indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen
  vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
  indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 • De
  in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 • Alle
  prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van
  druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en
  zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs
  te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De
  ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
  overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen
  van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming
  van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
  overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens
  voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een
  door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af
  aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de
  overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele
  gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan
  de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten
  dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De
  garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.
  De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke
  geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de
  consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de
  toepassing van de producten.
 5. De
  garantie geldt niet indien:
 6. De consument de geleverde producten
  zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of
  bewerken;
 7. De geleverde producten aan abnormale
  omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of
  in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking
  behandeld zijn;
 8. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk
  het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen
  ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De
  ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
  ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
  beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als
  plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar
  heeft gemaakt.
 3. Met
  inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het
  bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30
  dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere
  leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een
  bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de
  consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft
  bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder
  kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle
  levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de
  consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de
  consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In
  geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het
  bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
  binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien
  levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer
  zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij
  de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een
  vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het
  herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending
  zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het
  risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer
  tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan
  de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
  overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor
  onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
  producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen
  met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
  opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor
  bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
  producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen
  het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe
  overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De
  consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 4. te allen tijde opzeggen en niet
  beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde
  periode;
 5. tenminste opzeggen op dezelfde wijze
  als zij door hem zijn aangegaan;
 6. altijd
  opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
  aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit
  daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of
  vernieuwd voor een bepaalde duur.
 • In afwijking van het vorige lid mag een
  overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
  het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften
  stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden,
  als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging
  kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
  aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten,
  mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument
  te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en
  een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt
  tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-,
  nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 • Een
  overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van
  dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)
  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de
  proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 • Als een overeenkomst een duur van meer dan een
  jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een
  opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en
  billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor
  zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde
  bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de
  bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot
  het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de
  bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De
  consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
  betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In
  geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke
  beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke
  kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte
  klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst
  moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de
  ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden
  binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst
  beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,
  wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht
  van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord
  kan verwachten.
 4. Indien
  de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil
  dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument
  zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten
  bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost
  kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl),
  deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend
  lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de
  consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door
  Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak
  hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze
  bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een
  geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de
  consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het
  mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de
  ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de
  ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten
  kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op
  overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
  voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het
  Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.